Böjttől böjtig

Az egyik lexi­kon meg­fo­gal­ma­zása sze­rint a böjt a mér­ték­le­tes­ség eré­nyé­nek cse­le­ke­dete: tágabb érte­lem­ben min­den erköl­csi meg­gon­do­lás­ból fakadó önmeg­ta­ga­dás, főként az érzéki élve­ze­tektől való tar­tóz­ko­dás; szo­ros érte­lem­ben az önfenn­tar­tási ösztön meg­fé­ke­zése — Célja a lélek föl­eme­lése a testi vágyak meg­fé­ke­zé­sé­vel, s a bűn­bá­nat kife­je­zése. Ennek alap­ján gon­do­lom, hogy a böjt az ember leg­bensőbb ügye. Legyen az önként vál­lalt erköl­csi maga­tar­tás, vagy aka­rat­la­nul ránk sza­kadó testi-​lelki nél­kü­lö­zés.

A darab férfi és nő kap­cso­la­tá­nak vilá­gába való bete­kin­tés jegyé­ben készült. Nem konk­rét tör­té­net elme­sé­lé­sére törek­szik: laza cse­lek­mény­szer­ke­zetű, lírai impresszi­ók­kal teli, expresszív képek­kel meg­for­mált tánc­köl­te­mény.
Az auten­ti­kus zenei és tán­cos for­má­kat meg­tartva de tovább­gon­dolva azo­kat, sze­ret­ném fel­hívni a figyel­met az érzelmi gaz­dag­ságra, amely ben­nünk és ezek­ben a dalok­ban egy­aránt léte­zik. Kér­dé­seim: a bol­dog­ság aka­rása — ennek hiá­nya. A sze­re­tet és sze­re­lem szü­le­tése és elmú­lása, emberi és isteni vonat­ko­zás­ban, pro­fán és szak­rá­lis érte­lem­ben.
Az érzel­mektől fűtött belső mono­ló­got, belső vilá­gun­kat, elő­de­ink ma is érvé­nyes, letisz­tult tar­tal­ma­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val mutat­juk be. Mind­ezt a leg­ke­ve­sebb tor­zí­tás­sal, Erdély cso­dá­la­tos nép­ze­néje és a Fel­föld erő­tel­jes voká­lis zenei érté­ke­i­nek jelen­lé­té­vel és tán­cos hagyo­má­nya­i­nak ötvö­ze­té­vel a ma embe­ré­nek ajánlva.” (Furik Rita)

ALKOTÓK
A rendező munkatársa: Ivácson László, Tőkés Zsolt
Zene: Fazakas Levente, Furik Rita
Jelmeztervező: Furik Rita
Ének: Erőss Judit, Gidró Roland
Zenekar: Fazakas Levente, Fazakas Albert, Szilágyi László, Bajna György
Rendező-koreográfus: Furik Rita

TÁNCKAR
Ürmösi­-Incze Mária-­Terézia, Keresztes Gabriella, Lukács Réka, Vajda Katalin, Dombi Rózsa, Virág Imola, Váradi Ágnes, Pilinger Mónika, Kocsis Lilla-Tünde, Ádám Júlia, Melles Endre, Pável Hunor, Márton Csaba, Vitéz György, Gere Csaba, Kiss Adorján, Törő Bence, Portik Norbert, Gidró Roland, Lupuly Jakab

[foldergallery folder="kepgaleria/bojttol_bojtig/" title="Böjttől böjtig"  width=170 height=120 border=1 padding=2 margin=10 thumbnails=9]

Közelgő előadások

magnifiercrosschevron-down