Despre noi

„Dan­sul nu numai că este arta gândirii cu raţi­une, dar toto­dată arta res­pi­raţiei cu toată fiinţa noas­tră, şi arta vieţii însăşi. O excepţion­ală şcoală a non­vi­o­lenţei. Né învaţă cum să con­trolăm şi să con­ducem put­er­ile sub­conş­tien­tu­lui nos­tru.”
Mireille Négre

Ansam­blul de Dansuri „Trei Scaune” a fost înfi­inţat în anul 1990, în Sfântu Ghe­o­rghe. Scopul ansam­blu­lui este culegerea, păs­trarea şi trans­miterea muzicii şi a dan­su­lui pop­u­lar din Tran­sil­va­nia, prin prezen­tări scenice de o înaltă val­oare artis­tică, crearea unor spec­tacole reprezen­ta­tive pen­tru muz­ica şi dan­sul pop­u­lar maghiar din Ardeal. În ace­laşi timp doreşte prezentarea aut­en­tică şi a muzicii şi dansurilor pop­u­lare ale etni­ilor con­locuitoare din Transilvania.

În fiecare stag­iune ansam­blul se prez­intă cu pre­miere noi şi se stră­duieşte ca aces­tea să fie cât mai diverse, atât prin core­grafie, cât şi prin con­strucţia şi dra­matur­gia spec­ta­colelor. Pe lângă spec­ta­colele de fol­clor Ansam­blul de Dansuri „Trei Scaune” are şi încer­cări reuşite de a crea pre­miere de teatru-​dans.

Reper­toriul de spec­ta­cole al Ansam­blu­lui a reușit în ultimii ani să arată val­oarea con­tempo­rană a tradiției folclorice din Tran­sil­va­nia. Această actu­al­i­tate se reflectă prin spec­ta­cole de dans-​teatru pre­cum Nunta însângerată, Pen­tru o sută de ani, Din post în post, Balada din Ceuaș, Fiul risip­i­tor, Lău­tarii, Gábor Áron sau Mundruc. Producțiile Ansam­blu­lui prez­intă tradițiile de muz­ică și dans pop­u­lar din diferite zone etno­grafice din Tran­sil­va­nia prin inter­mediul unui lim­baj scenic aut­en­tic cu ele­mente de dans-​teatru con­tem­po­ran. Acest stil eclec­tic și ino­v­a­tiv provoacă o con­fruntare a specta­toru­lui cu pro­pri­ile sale prejudecăți despre fol­clorul ca formă anacronistică.

Ansam­blul nos­tru a avut peste 2000 de spec­ta­cole în toate oraşele mari ale Tran­sil­vaniei, dar am avut şi numeroase invi­taţii şi turnee în toată ţara şi în afara graniţelor, de ex. în Ungaria, Aus­tria, Ger­ma­nia, Slo­va­cia, Elveţia, Italia, Por­tu­galia, Polo­nia, Fin­landa, Gre­cia, Rusia și Regatul Unit.

Stu­dio M a fost înfi­inţat în anul 2005, la Sfântu Ghe­o­rghe, sub egida regi­zoru­lui artis­tic Péter Uray, ca şi ate­lierul exper­i­men­tal de teatru-​mişcare din cadrul Ansam­blu­lui de Dansuri “Trei Scaune.” Din stag­iunea 2010⁄2011 compania funcționează sep­a­rat, aparținând de Teatrul Tamási Áron. Mai multe informații se pot găsi pe site-​ul lor.

Între suc­ce­sele noas­tre au un loc impor­tant şi trei fes­ti­vale orga­ni­zate anual în partene­r­iat cu Fun­daţia Lajtha László. Începând din 1991, cele două insti­tuţii au găz­duit împre­ună de 30 de ori fes­ti­valul inti­t­u­lat Întâl­nirea Muzicii şi Dan­su­lui Pop­u­lar din Sfântu Ghe­o­rghe, unde par­tic­i­panţii se pot întâlni cu păstră­torii tradiţi­ilor, a muzicii şi dan­su­lui pop­u­lar auten­tic din diferitele regiuni fol­clorice al ţării. Ace­laşi con­cept are ca bază şi Tabăra de Fol­clor Ţigă­nesc din Comandău, care s-​a năs­cut cu scopul de a oferi o cunoaştere mai pro­fundă a cul­turii şi a vieţii de zi cu zi a romilor.

Începând cu stag­iunea 2001/2002 prin partene­r­iatul Ansam­blu­lui de Dansuri “Trei Scaune”, a Fun­daţiei Lajtha László şi a Casei Orăşeneşti de Cul­tură „Kónya Ádám” orga­nizăm casa dan­su­lui pop­u­lar. Muz­ica este ofer­ită de orches­tra Ansam­blu­lui de Dansuri “Trei Scaune” şi for­maţia Folker. Pen­tru ocazii spe­ciale de săr­bă­tori avem invitaţi spe­ciali, for­maţii de muz­ică pop­u­lară din diferite regiuni ale ţării.

Director: Deák Gyula Lev­ente
Ansam­blul de Dansuri “Trei Scaune” — “Háromszék” este susținut de
Con­sil­iul Județean Covasna.